Nieuwe bevoegdheden voor commissarissen in non-profitsector

Gepost op 28-05-2014

Op 14 mei werd de vzw-wet gewijzigd. Concreet worden de bevoegdheden van de commissarissen uitgebreid. In dezelfde context worden ook stichtingen en internationale vzw’s gewijzigd.

Wat verandert er?

Alarmprocedure

Er wordt een alarmbelprocedure ingevoerd, naar het voorbeeld van de bestaande bepalingen voor vennootschappen. Als een commissaris ernstige feiten vaststelt die de continuïteit van de vereniging in gevaar kunnen brengen, moet hij de raad van bestuur op de hoogte brengen. Die moet dan maatregelen aanreiken om de werking van de vereniging te vrijwaren.

Als de commissaris niet binnen de maand ingelicht word over te nemen of genomen maatregelen, of als hij vindt dat deze onvoldoende zijn, kan de commissaris zijn bevindingen overmaken aan de voorzitter van de rechtbank. 

Samenroepen algemene vergadering

Een commissaris krijgt de bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering samen te roepen, buiten de raad van bestuur om. Als er grote verliezen worden geleden en de raad van bestuur handelt niet, of bij ernstige conflicten binnen de raad van bestuur. De commissaris is bovendien verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een vijfde van de effectieve leden het vraagt.

Als de algemene vergadering moet samenkomen op grond van een verslag opgemaakt door de commissaris, moet de commissaris deze bijwonen. 

Wie moet een commissaris benoemen?

Enkel hele grote vzw’s moeten een commissaris benoemen. 

Indien de VZW twee van de volgende criteria overschrijdt moet een commissaris aangesteld worden:

  • gemiddeld meer dan 50 voltijdse werknemers
  • meer dan € 7.300.000 aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten
  • een balanstotaal van meer dan € 3.650.000

Een VZW kan vrijwillig een commissaris aanstellen, die dan de controlebevoegdheid van de individuele leden uitoefent. Vaak zal ook een subsidiërende overheid als voorwaarde de benoeming van een commissaris opleggen.

Verenigingen die niet voldoen aan de criteria vermeld in artikel 17 §5, zijn niet verplicht om een commissaris te benoemen.