Mandaten & wettelijke opdrachten

In het kader van mandaten en wettelijke opdrachten brengt BB3 Revisoren verslag uit als bedrijfsrevisor. Onze signatuur: betrouwbare financiële informatie die voldoet aan de wettelijke vereisten én die in de juist vorm is opgemaakt.

 

Waarop kan u rekenen? Kwaliteit, efficiënte organisatie en toegevoegde waarde door onze ervaring en kritische houding.

Financiële audit

BB3 gaat na of de financiële verslaglegging een getrouw beeld geeft van het gevoerde beleid. We kijken naar de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De uitkomsten van de financiële audit brengen we samen in een rapport. 

Inbreng in natura

De overdracht van activa (eventueel ook van schulden) aan een vennootschap in ruil voor aandelen van dezelfde vennootschap, noemen we inbreng in natura. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over inbreng in natura.

Quasi-inbreng

Quasi-inbreng is wanneer een vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting een vermogensbestanddeel wenst aan te kopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder. En dat tegen een vergoeding van ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over quasi-inbreng.

Omzetting

Een omzetting gebeurt wanneer de vennootschap een andere rechtsvorm aanneemt, maar waarbij de rechtspersoonlijkheid ongewijzigd blijft. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.

Vereffening

Wanneer een vennootschap haar werking stopzet, spreken we van een vereffening. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.

Fusie & splitsing

Een fusie is wanneer het volledige vermogen van een bepaalde vennootschap overgaat in een andere vennootschap. Bij een splitsing, daarentegen, gaat het volledige vermogen van een vennootschap over in verschillende vennootschappen. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over het fusievoorstel en meer bepaald over de toegepaste ruilverhouding.