Gespreide taxatie bij herbeleggen via fusie

Kan u een meerwaarde herbeleggen in een actief dat wordt verkregen bij een belastingvrije fusie en zo de belastingen hierop spreiden? BB3 licht toe.

Algemene fiscale neutraliteitsbeginsel

De vraag werd in 2013 voorgelegd aan de rechtbank van Gent. De fiscus is van mening dat een actief dat wordt verkregen in het kader van een belastingvrije fusie geen geldige herbelegging vormt, gelet op het algemene fiscale neutraliteitsbeginsel.

Artikel 47 van het WIB 92 bepaalt echter niet op welke wijze het herbelegde goed kan worden verworven en sluit de belastingvrije fusie dus niet uit. Het neutraliteitsbeginsel moet volgens de rechter niet ruimer worden toegepast dan ten aanzien van die aspecten waarin de wet uitdrukkelijk heeft voorzien.

De rechtbank is van oordeel dat het wetsartikel niet bepaalt op welke manier de herbelegging moet gebeuren. De wettekst sluit een herbelegging via fusie dus niet uit, of die fusie nu belastingvrij is of niet.

Gespreide taxatie

Of een bepaald actiefbestanddeel al dan niet een geldige herbelegging is, moet dus beoordeeld worden op grond van artikel 47 WIB 92 en niet op basis van een ruime interpretatie van het 'neutraliteitsprincipe'. Die interpretatie werd niet wettelijk voorzien.

Er moet wel aan alle voorwaarden zijn voldaan. Dat impliceert dat de nog afschrijfbare (netto) boekwaarde van het betrokken actief waarin wordt herbelegd, minstens gelijk moet zijn aan de gehele verkoopprijs van dat actief, waarvan u de meerwaarde gespreid wil laten taxeren.

Een voorbeeld

Uw vennootschap verkoopt een gebouw dat al minstens vijf jaar voor haar beroepswerkzaamheden gebruikt wordt. Als uw vennootschap dat gebouw met winst verkoopt, kan de belasting op die winst (=de meerwaarde) over meerdere jaren gespreid worden. Op voorwaarde dat de verkoopprijs van het verkochte gebouw opnieuw geïnvesteerd wordt in ander afschrijfbaar materieel of immaterieel vast actief.

Let op, de herbelegging moet binnen de drie jaar (of vijf jaar bij een herbelegging in een gebouw) gebeuren vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de meerwaarde gerealiseerd werd.

Geruisloze fusie

De overname van aandelen van een andere vennootschap geeft geen aanleiding tot een herbelegging.

Tenzij uw vennootschap alle aandelen van een andere vennootschap bezit. Dan kan u die andere vennootschap volledig opnemen via een zogenaamde geruisloze fusie. De aandelen van de overgenomen vennootschap verdwijnen in dat geval en worden vervangen door de activa van die vennootschap. Deze activa zijn dan wel een geldige herbelegging.

Heeft u nog vragen over gespreide taxatie? Wij kunnen u helpen.